Linda Frey, Program Officer, Hewlett Foundation on November 19, 2012